Informacje o urzędzie - Powiatowy Urząd Pracy w Górze


Nagłówek

Powiatowy Urząd Pracy w Górze
ul. Poznańska 4
56-200 Góra


tel. (65) 543 22 25
fax (65) 543 36 12


e-mail: wrgo@praca.gov.pl
http: gora.praca.gov.pl
bip: pup.gora.sisco.info
elektroniczna skrzynka podawcza: /PUPGora/SkrytkaESP

NIP: 699-144-82-41
REGON: 932111376
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 do 15:00
Obsługa ineresantów w godzinach 8:00 - 14:00

Informujemy, że na mocy art. 63 §1 i 2 KPA - podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Mając powyższe na uwadze:
Urząd będzie pozostawiał bez rozpatrzenia i odpowiedzi, wszelkie pisma kierowane na adres e-mail - nie zawierające nazwiska i imenia nadawcy oraz jego adresu pocztowego, również w przypadku podania przez nadawcę wyłącznie adresu e-mail.
 


Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę